Obchodní podmínky

Všeobecné ubytovací podmínky

 1. Obecná ustanovení, uzavření smlouvy o ubytování 3.1. Tyto ubytovací podmínky upravují práva a povinnosti ubytovatele a hosta (ubytovaného) v souvislosti s ubytováním v ubytovací zařízení ubytovatele. 4.2. Ubytovatelem je obchodní společnost RESORT EISGRUB, s.r.o., se sídlem Břeclavská 368, 691 44 Lednice, DIČCZ09118268 5.3. Ubytovatel poskytuje ubytování přechodně na ujednanou dobu v RESORTU EISGRUB s.r.o., který se nachází na adrese sídla ubytovatele. 6.4. Host se zavazuje uhradit ubytovateli cenu za ubytování, která je mu předem sdělena, jakož i ceny za služby spojené s ubytováním dle platného ceníku ubytovatele. 7.5. Mezi ubytovatelem a hostem je uzavřena smlouva o ubytování. Smlouva o ubytování je uzavřena
 2. a) v případě online objednávky prostřednictvím webových stránek ubytovatele či online platformy, na níž je ubytování ubytovatelem nabízeno, okamžikem doručení potvrzení termínu ubytování na emailovou adresu hosta
 3. b) v případě jiných způsobů objednávky vystavením potvrzení o ubytování ze strany ubytovatele nebo zaplacením ceny za ubytování příp. její části (zálohy) ze strany hosta. 10.6. Uzavřením smlouvy o ubytování jsou ubytovatel a host touto smlouvou vázáni a jejich práva a povinnosti se řídí těmito ubytovacími podmínkami.
 4. Typy a cena ubytování 12.1. Ubytovatel poskytuje ubytování v těchto typech ubytovacích zařízení - S výhledem na zámek – číslo apartmánu 1 Apartmá – zahrnuje apartmány číslo 2, 3, 4, 8, 18, 9 Standardní – zahrnuje apartmán číslo 5, 6, 7 Superior – apartmán č. 10 Mezonet – apartmány č. 11, 12, 13 S vestavěným podlažím – apartmán č. 14, 21, 22 Deluxe junior – apartmán č. 15 Junior – apartmán 16, 17 Deluxe – apartmán č. 19 S terasou – apartmán č. 20 Cena ubytování je stanovena aktuálně platným ceníkem Ubytovatele. Cena za ubytování nezahrnuje, místní poplatky 30 Kč za osobu a DPH ve výši 10 %. Dětské ceny • dítě do 3 let – zdarma (bez nároku na lůžko) • dětská postýlka včetně lůžkovin 200,-Kč/noc • zdarma zapůjčení dětská jídelní židle, přebalovací pult, dětská toaleta a dětské stupátko Příležitostné lůžko – přistýlka/osoba • dospělý: cena na základě aktuálního ceníku v booking engine • dítě: cena na základě aktuálního ceníku v booking engine • rozkládací sedací souprava s dvoumístným lůžkem s rozměry 140x200 cm (doporučujeme spíše dětem) 2.2. V případě, že je ubytování poskytnuto za zvýhodněnou cenu oproti platnému ceníku (slevové akce ubytovatele apod.), nevztahuje se cenové zvýhodnění na případné prodloužení pobytu a host je povinen uhradit za ubytování plnou cenu. To platí i pro služby nezahrnuté do ceny ubytování. 2.3. Ubytovatel je oprávněn z provozních důvodů po uzavření smlouvy o ubytování a před zahájením ubytování změnit typ pokoje zvolený hostem (zejména v případě mimořádně konaných akcí v areálu ubytovatele), kdy ubytovatel ubytuje hosta v pokoji ve stejné cenové kategorii. Hostu v takovém případě nevzniká nárok na kompenzaci. O změně pokoje je oprávněn rozhodnout ubytovatel bez ohledu na využití kapacit penzionu.
 5. Doklad totožnosti hosta 3.1. Ubytovatel poskytuje ubytování pouze osobám, které ubytovateli poskytnou údaje vyžadované ubytovatelem, zejména osobní identifikační údaje a údaje z platební karty hosta. 3.2. Host je povinen poskytnout ubytovateli osobní údaje nezbytné pro uzavření smlouvy o ubytování, jakož i pro poskytnutí těchto údajů orgánům veřejné moci. Host je povinen poskytnout ubytovateli při přihlášení k ubytování na recepci doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný státem vydaný doklad s uvedením identifikačních údajů) k získání údajů automatizovaným způsobem. Odepře-li host předložení osobního dokladu totožnosti, ubytovatel není povinen poskytnout mu ubytování a pro případné zrušení pobytu platí podmínky pro storno pobytu. Po předložení dokladu totožnosti poskytne ubytovatel hostu klíče s číslem pokoje, hlavního vchodu a parkování.
 6. Platba a předautorizace platební karty 4.1. Host je povinen uhradit cenu za celou dobu ubytování předem před započetím ubytování, není-li s ubytovatelem dohodnuto jinak, a to některým z následujících způsobů platby:
 7. a) v případě online rezervace současně s provedením rezervace prostřednictvím platební karty,
 8. b) v případě telefonické rezervace či rezervace na recepci hotelu nejpozději před předáním klíčů od resortu a apartmánů, a to hotově nebo prostřednictvím platební karty,
 9. c) po dohodě s ubytovatelem na základě faktury vystavené ubytovatelem v případě, že je před započetím ubytování hotově nebo prostřednictvím platební karty zaplacena záloha ve výši stanovené ubytovatelem,
 10. d) prostřednictvím voucheru vydaného ubytovatelem a předloženého hostem nejpozději při přihlášení na recepci. 4.2. Každý host je povinen uhradit místní poplatek za každý započatý den ubytování ve výši 30 Kč. 4.3. Bez ohledu na způsob placení je host povinen poskytnout ubytovateli nejpozději při přihlášení na recepci před započetím ubytování údaje z platební karty k provedení tzv. předautorizace platby ve výši ceny za ubytování. V případě, že na platební kartě není k dispozici dostatečná finanční částka k provedení předautorizace, je host povinen předložit ubytovateli jinou platební kartu. Předautorizace slouží k zajištění úhrady extrasů (služeb a statků čerpaných hostem v souvislosti s ubytováním, které nejsou zahrnuty v ceně ubytování), jakož i k zajištění úhrady existujících či později vzniklých závazků hosta vůči ubytovateli. V případě čerpání extrasů či v případě vzniku pohledávky ubytovatele vůči hostu je ubytovatel oprávněn čerpat na jejich úhradu z předautorizované platby. V případě, že jsou všechny extrasy a závazky hosta vůči ubytovateli uhrazeny, zruší ubytovatel předautorizaci platby v poslední den pobytu hosta. Ubytovatel neodpovídá za případné prodlení se zrušením předautorizace ze strany banky. Odepře-li host provedení předautorizace platební karty, ubytovatel není povinen poskytnout mu ubytování a pro případné zrušení pobytu platí podmínky pro storno pobytu.
 11. Storno smlouvy o ubytování 5.1. Host je povinen při uzavření smlouvy o ubytování (online rezervace, telefonická rezervace, rezervace v místě ubytování) uhradit 50 % celkové ceny ubytování, není-li mezi ubytovatelem a hostem dohodnuto jinak. V případě zrušení smlouvy o ubytování je host povinen uhradit ubytovateli storno poplatek v následující výši: a) v případě zrušení smlouvy v době 14 a více dní před příjezdem: bez poplatku b) v případě zrušení smlouvy v době méně jak 14 dnů před zahájením ubytování činí storno poplatek 50 % z celkové ceny ubytování, c) v případě zrušení smlouvy v době méně jak 7 dnů před zahájením ubytování činí storno poplatek 100 % z celkové ceny ubytování. V případě zrušení pobytu, u kterého již byla provedena zálohová platba a nevztahují se storno poplatky, vrátí Resort Eisgrub objednateli požadovanou zálohu. Výjimečné situace a případy budou posuzovány a řešeny individuálně.
 12. Počátek a konec ubytování 6.1. Přihlášení k ubytování v penzionu umožňuje ubytovatel v době od 15:00 do 23:00 hod. V případě, že nedojde k přihlášení hosta k pobytu na recepci hotelu do 23:00 hod, je ubytovatel oprávněn zrušit celou rezervaci hosta pro celou dobu ubytování, není-li mezi ubytovatelem a hostem dohodnuto jinak, a to za výše uvedených podmínek pro storno pobytu. 6.2. Host je povinen odevzdat pokoj ubytovateli do 10:00 hodin posledního dne pobytu. 6.3. Do dne předcházejícího před započetím pobytu je možné dohodnout dřívější příjezd či pozdější odjezd, je-li to v daném termínu možné s ohledem na provozní kapacity ubytovatele.
 13. Pravidla ubytování 7.1. Host je povinen dodržovat pravidla stanovená těmito ubytovacími podmínkami, dalšími pokyny, které upravují provoz penzionu a pravidla chování v něm, jakož i pokyny personálu resortu, a to zejména v souvislosti s bezpečností hostů, hygienickými a požárními předpisy. 7.2. Host odpovídá za děti, které jsou spolu s ním ubytovány. Děti do 10 let věku nesmí být na pokoji, v areálu resortu ani v rámci přilehlých aktivit ponechány bez dozoru dospělých osob. V případě zjištění, že je hostem v takto vymezeném prostoru ponecháno dítě bez dozoru, může ubytovatel ukončit pobyt hosta dle podmínek pro storno pobytu stanovených těmito ubytovacími podmínkami. 7.3. V jednom pokoji/apartmánu ubytuje ubytovatel nejvýše počet osob odpovídající počtu lůžek, vyjma dětí do 3 let bez nároku na lůžko. Umožní-li host užívání osob více osobám, je ubytovatel oprávněn zrušit pobyt hosta, a to v souladu s podmínkami pro storno pobytu. 7.4. Host je oprávněn přijímat v resortu návštěvy v době od 08:00 do 19:00 hod, avšak je povinen ohlásit každou osobu do knihy návštěv, která je umístěna na recepci resortu. 7.5. Ubytovatel předá hostu pokoj ve stavu způsobilé pro řádné užívání. Přechodná nefunkčnost, vady či opotřebení zařízení, které nebrání běžnému užívání, nezakládají práva hosta na finanční kompenzaci. Host je povinen oznámit ubytovateli závady, poruchy a poškození pokoje neprodleně poté, co byly způsobeny nebo zjištěny. Host je povinen předat pokoj zpět ubytovateli ve stejném stavu, v jakém jej obdržel, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Zjistí-li ubytovatel po skončení ubytování hosta vznik škody v době ubytování, je host povinen tuto škodu ubytovateli v plné výši nahradit. Host odpovídá za škody způsobené třetími osobami, kterým vědomě či nedbalostně (např. ponecháním klíčů bez dozoru) umožnil vstup do pokoje. Host je povinen uhradit poplatek za případnou ztrátu klíče od apartmánu ve výši 500 Kč/ks. Při ztrátě ovladače od parkoviště si účtujeme poplatek 1.000 Kč za kus. 7.6. Host není oprávněn jakkoli zasahovat do vybavení, elektrické sítě a zařízení pokoje, toto jakkoli přemisťovat, měnit nebo odnášet z pokoje. Host není oprávněn vnášet do pokoje bez předchozí dohody s ubytovatelem vlastní zařízení, nábytek (včetně dětské postýlky) a elektrické přístroje, vyjma drobné elektroniky sloužící osobní hygieně (holicí a masážní strojky apod.), notebooků a obdobných drobných zařízení. 7.7. Host není oprávněn vnášet do celého areálu resortu střelné či jiné zbraně, střelivo, výbušné a nebezpečné látky. 7.8. V areálu resortu je zakázáno kouření 7.9. V době od 22:00 hod do 6:00 hod jsou hosté povinni dodržovat noční klid. 7.10. Pro hosty je zajištěno parkování zdarma na parkovacích plochách ve vzdálenosti 100 m od Resortu Eisgrub. Řídí se pokyny podle „Provozního řádu bez obslužného nehlídaného parkoviště na ulici Pekařská", Lednice (k nahlédnutí na recepci resortu). Parkoviště není hlídané, host odpovídá za řádné uzamčení a zabezpečení vozidla proti poškození a krádeži vozidla samotného nebo věcí v něm. Parkování je umožněno na vyhrazených vyznačených plochách. Parkování mimo vyznačené plochy je zakázáno, a to mimo jiné z důvodu požární bezpečnosti. V případě, že host zaparkuje vozidlo mimo vyznačené plochy, zajistí ubytovatel přemístění vozidla odtahem na náklady hosta. • Ceník parkovného: • 1 parkovací místo v rámci apartmánu zdarma, každé další parkovací místo 100 Kč/den • pobyty od 6 a více osob na apartmánu mají nárok na 2 parkovací místa zdarma 7.11. V resortu je zakázáno: • pořádání večírků (rozlučky se svobodou a jiné podobné oslavy) • vnášení kol a koloběžek na apartmány 7.12. V resortu jsou pobyty s domácími mazlíčky ZAKÁZANÉ. 7.13. V areálu je umístěno bezplatné bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím sítě Wi-fi free EISGRUB. Případná nefunkčnost internetu v areálu penzionu nezakládá jakákoli kompenzační oprávnění hosta. 7.14. Při onemocnění či zranění hosta zajistí ubytovatel poskytnutí lékařské pomoci případně převoz do nemocnice, a to na náklady hosta. 7.15. Ubytovatel je oprávněn neumožnit vstup do ubytování osobám, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, osobám nepřiměřeně hlučným či jinak narušujícím pořádek a klid, a to zejména v době od 22:00 do 6:00 hod, stejně tak je ubytovatel oprávněn takové vykázat z ubytování, pokud již byly ubytovány. Ubytovaný je v takovém případě povinen uhradit ubytovateli 100 % z ceny ubytování. 7.16. Ubytovatel může jednostranně vypovědět smlouvu o ubytování a současně ukončit ubytování před uplynutím sjednané doby ubytování a vykázat hosta z ubytování, vyjma případů výslovně uvedených v těchto ubytovacích podmínkách, také v případě, že host jiným způsobem hrubě porušuje podmínky ubytování stanovené těmito ubytovacími podmínkami či právními předpisy nebo porušuje dobré mravy. 7.17. Ubytovatel každý 2. den provádí přeúklid apartmánů, pokud si nepřejete být rušeni, prosíme o Vaše oznámení na recepci. a) každý 2. den Vám bude provedeno: vynesení odpadkového koše, doplnění toaletních potřeb a tablet do myčky b) každý 4. den Vám bude provedeno: vynesení odpadkového koše, doplnění toaletních potřeb a tablet do myčky a také výměna osušek, ručníků a předložek c) každý 6. den Vám bude provedeno: vynesení odpadkového koše, doplnění toaletních potřeb a tablet do myčky a také úklid podlahy a sociálního zařízení (od pobytů na 12 a více nocí)
 14. Ochrana osobních údajů 8.1. Ubytovatel je správcem osobních údajů hosta ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (dále jako „nařízení") a zavazuje se při správě osobních údajů hosta postupovat v souladu s tímto nařízením. Ubytovatel hosta ve smyslu čl. 13 nařízení před rezervací ubytování (před uzavřením smlouvy o ubytování) informuje o zpracování osobních údajů hosta. Veškeré osobní údaje hosta, k jejichž zpracování a předávání je v souladu s nařízením vyžadován souhlas, zpracovává ubytovatel pouze na základě tohoto souhlasu.
 15. Mimosoudní řešení sporů 9.1. V případě, že dojde mezi ubytovatelem a hostem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o ubytování, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, E- mail: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz. 9.2. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 16. Závěrečná ustanovení 10.1. Tyto ubytovací podmínky se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. 10.2. Tyto ubytovací podmínky vstupují v účinnost dne 1. 5. 2021.

Kontakty

Adresa

RESORT LEDNICE EISGRUB

Břeclavská 368
691 44 Lednice

Recepce

E: info@resortlednice.cz
T: +420 607 123 115

Provozní doba
8:00 - 20:00
Check-in
15:00
Check-out
10:00

Manažerka

Katarína Kotúčová
E: katarina.kotucova@resortlednice.cz
T: +420 770 148 245

Akce

Kateřina Baroňová
E: akce@pivovarlednice.cz
T: +420 608 710 750

Máte dotaz? Napište nám.

NEPOVINNÉ
Odesláním souhlasíte s našimi zásadami
ochrany osobních údajů